LPS(مرجان های پلیپ بلند)


LPS
(مرجان های پلیپ بلند)

مرجان های LPS دارایی پایه اهکی و پلیپ بزرگ گوشتی هستن.
میزان رشدشان به نور جریان اب و تغدیه بستگی داره.
معمولا دارایی شاخک های طولانی هستن که بهتر با فاصله نگه داری بشن.

 

Showing all 3 results